CloudGO Quản trị hệ thống Quản lý phân quyền người dùng

Phân bổ quyền hạn đúng người, đúng việc

Cho phép bạn bảo mật dữ liệu khách hàng ở nhiều cấp độ khác nhau. Gán vai trò cho người dùng và kiểm soát ai sẽ xem những gì trong CRM với nhiều cấp độ chia sẻ dữ liệu khác nhau

Phân bổ quyền hạn đúng người, đúng việc trên phần mềm CRM

Phân quyền và bảo mật dữ liệu là gì?

Phân quyền và bảo mật dữ liệu là tính năng cho phép bạn bảo mật dữ liệu khách hàng ở nhiều cấp độ khác nhau, giới hạn quyền truy cập vào những module hay trường dữ liệu, đồng thời kiểm soát nhân viên chỉ được nhìn thấy và thao tác với dữ liệu đúng với quyền hạn và nhiệm vụ của mình

Phân quyền dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp


Bảo mật dữ liệu khách hàng

Dữ liệu khách hàng là tài sản quan trọng nhất và quyết định đến sự sống còn của công ty, vì vậy phân quyền sẽ giúp cho dữ liệu và thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối

Trao quyền hiệu quả hơn

Đảm bảo việc trao quyền đúng người, đúng nhiệm vụ, trao quyền chặt chẽ đến từ module, trường dữ liệu cho đến thao tác dữ liệu giúp cho việc trao quyền chặt chẽ nhất và đem lại hiệu quả tối đa

Tăng năng suất làm việc

Phân quyền giúp nhân viên tập trung hơn và nhiệm vụ của mình, khách hàng của mình, cơ hội của mình... từ đó góp phần gia tăng năng suất làm việc của nhân viên đó

Sơ đồ tổ chức

Thiết lập sơ đồ tổ chức của riêng doanh nghiệp

Thiết lập cây vai trò theo sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp bạn một cách dễ dàng chỉ với vài thao tác kéo thả. Cây vai trò sẽ giúp quản lý quyền hạn trong công việc: vai trò này sẽ báo cáo công việc cho ai và có thể giao việc cho ai (tất cả mọi người, cùng cấp và cấp dưới hay chỉ cấp dưới)

Sơ đồ tổ chức trên phần mềm CRM
Sơ đồ tổ chức

Thiết lập sơ đồ tổ chức của riêng doanh nghiệp

Thiết lập cây vai trò theo sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp bạn một cách dễ dàng chỉ với vài thao tác kéo thả. Cây vai trò sẽ giúp quản lý quyền hạn trong công việc: vai trò này sẽ báo cáo công việc cho ai và có thể giao việc cho ai (tất cả mọi người, cùng cấp và cấp dưới hay chỉ cấp dưới)

Sơ đồ tổ chức trên phần mềm CRM
Phân quyền theo dữ liệu giúp cho mỗi người sẽ chỉ được truy cập vào những dữ liệu với những thao tác nhất định theo chức vụ của mình. Những người không nằm trong nhóm được cấp quyền sẽ không tiếp xúc với dữ liệu đó. Các quyền có thể phân truy cập dữ liệu với những quyền cụ thể sau: Ẩn: Không hiển thị dữ liệu với người được phân quyền. Chỉ xem: Hiển thị dữ liệu với người được phân quyền này nhưng không cho phép chỉnh sửa. Sửa: Cho phép người được phân quyền này có thể chỉnh sửa dữ liệu. Nhập từ file: Cho phép người được phân quyền này có thể nhập dữ liệu từ file bên ngoài vào hệ thống. Xuất dữ liệu: Cho phép người được phân quyền này có thể xuất dữ liệu thành file. Kiểm tra trùng: Cho phép người được phân quyền này có thể kiểm tra trùng của dữ liệu.
Phân quyền truy cập

Trao quyền đúng người, đúng nhiệm vụ

Phân quyền theo dữ liệu giúp cho mỗi người sẽ chỉ được truy cập vào những dữ liệu với những thao tác nhất định theo chức vụ của mình. Những người không nằm trong nhóm được cấp quyền sẽ không tiếp xúc với dữ liệu đó. Các quyền có thể phân truy cập dữ liệu với những quyền cụ thể sau:

Ẩn: Không hiển thị dữ liệu với người được phân quyền.

Chỉ xem: Hiển thị dữ liệu với người được phân quyền này nhưng không cho phép chỉnh sửa.

Sửa: Cho phép người được phân quyền này có thể chỉnh sửa dữ liệu. Nhập từ file: Cho phép người được phân quyền này có thể nhập dữ liệu từ file bên ngoài vào hệ thống.

Xuất dữ liệu: Cho phép người được phân quyền này có thể xuất dữ liệu thành file.

Kiểm tra trùng: Cho phép người được phân quyền này có thể kiểm tra trùng của dữ liệu.

Phân quyền truy cập

Trao quyền đúng người, đúng nhiệm vụ

Phân quyền theo dữ liệu giúp cho mỗi người sẽ chỉ được truy cập vào những dữ liệu với những thao tác nhất định theo chức vụ của mình. Những người không nằm trong nhóm được cấp quyền sẽ không tiếp xúc với dữ liệu đó. Các quyền có thể phân truy cập dữ liệu với những quyền cụ thể sau:

Ẩn: Không hiển thị dữ liệu với người được phân quyền.

Chỉ xem: Hiển thị dữ liệu với người được phân quyền này nhưng không cho phép chỉnh sửa.

Sửa: Cho phép người được phân quyền này có thể chỉnh sửa dữ liệu. Nhập từ file: Cho phép người được phân quyền này có thể nhập dữ liệu từ file bên ngoài vào hệ thống.

Xuất dữ liệu: Cho phép người được phân quyền này có thể xuất dữ liệu thành file.

Kiểm tra trùng: Cho phép người được phân quyền này có thể kiểm tra trùng của dữ liệu.

Phân quyền theo dữ liệu giúp cho mỗi người sẽ chỉ được truy cập vào những dữ liệu với những thao tác nhất định theo chức vụ của mình. Những người không nằm trong nhóm được cấp quyền sẽ không tiếp xúc với dữ liệu đó. Các quyền có thể phân truy cập dữ liệu với những quyền cụ thể sau: Ẩn: Không hiển thị dữ liệu với người được phân quyền. Chỉ xem: Hiển thị dữ liệu với người được phân quyền này nhưng không cho phép chỉnh sửa. Sửa: Cho phép người được phân quyền này có thể chỉnh sửa dữ liệu. Nhập từ file: Cho phép người được phân quyền này có thể nhập dữ liệu từ file bên ngoài vào hệ thống. Xuất dữ liệu: Cho phép người được phân quyền này có thể xuất dữ liệu thành file. Kiểm tra trùng: Cho phép người được phân quyền này có thể kiểm tra trùng của dữ liệu.
Phân quyền thao tác dữ liệu

Bảo mật dữ liệu tối đa, không lo bị lộ

Với mỗi modules, chức năng, mỗi người dùng hoặc nhóm người dùng chỉ được thao tác với những thao tác nhất định. Các quyền thao tác bao gồm: xem (view),thêm mới, (add),sửa (edit),xóa (delete) dữ liệu. Thậm chí còn có thể phân quyền chặt chẽ đến từng trường dữ liệu với các thao tác: ẩn trường, chỉ được xem trường, được phép xóa trường. Chẳng hạn, nhân viện Marketing có thể sửa số điện thoại khách hàng còn nhân viên Sales chỉ được xem trong khi nhân viên kỹ thuật thì không nhìn thấy.

Phân quyền thao tác dữ liệu trên phần mềm CRM
Phân quyền thao tác dữ liệu

Bảo mật dữ liệu tối đa, không lo bị lộ

Với mỗi modules, chức năng, mỗi người dùng hoặc nhóm người dùng chỉ được thao tác với những thao tác nhất định. Các quyền thao tác bao gồm: xem (view),thêm mới, (add),sửa (edit),xóa (delete) dữ liệu. Thậm chí còn có thể phân quyền chặt chẽ đến từng trường dữ liệu với các thao tác: ẩn trường, chỉ được xem trường, được phép xóa trường. Chẳng hạn, nhân viện Marketing có thể sửa số điện thoại khách hàng còn nhân viên Sales chỉ được xem trong khi nhân viên kỹ thuật thì không nhìn thấy.

Phân quyền thao tác dữ liệu trên phần mềm CRM
Phân quyền chia sẻ dữ liệu trên phần mềm CRM
Phân quyền chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu luôn hiển thị đúng với vai trò và trách nhiệm

Phân quyền chia sẻ dữ liệu giúp cho nhân viên có những vai trò khác nhau có thể nhìn thấy dữ liệu của nhau. Với cơ chế phân quyền này sẽ có các lựa chọn cho từng modules như sau:

Công khai: Cho phép chia sẻ công khai với những các thao tác sau: Xem, Tạo/Sửa, Xóa

Riêng tư: Không cho phép chia sẻ.

Điều này đảm bảo rằng những chức năng cụ thể sẽ chỉ những người được phân quyền mới có thể thao tác, đồng thời dữ liệu có thể được bảo mật tuyệt đối. Ví dụ: nhân viên bán hàng chỉ có thể thao tác (thao tác với khách hàng, báo giá, hợp đồng…) trên module bán hàng tuy nhiên vẫn có quyền xem những chiến dịch trên module marketing hay xem tồn kho trên module quản lý kho để phục vụ cho việc bán hàng của mình.

Phân quyền chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu luôn hiển thị đúng với vai trò và trách nhiệm

Phân quyền chia sẻ dữ liệu giúp cho nhân viên có những vai trò khác nhau có thể nhìn thấy dữ liệu của nhau. Với cơ chế phân quyền này sẽ có các lựa chọn cho từng modules như sau:

Công khai: Cho phép chia sẻ công khai với những các thao tác sau: Xem, Tạo/Sửa, Xóa

Riêng tư: Không cho phép chia sẻ.

Điều này đảm bảo rằng những chức năng cụ thể sẽ chỉ những người được phân quyền mới có thể thao tác, đồng thời dữ liệu có thể được bảo mật tuyệt đối. Ví dụ: nhân viên bán hàng chỉ có thể thao tác (thao tác với khách hàng, báo giá, hợp đồng…) trên module bán hàng tuy nhiên vẫn có quyền xem những chiến dịch trên module marketing hay xem tồn kho trên module quản lý kho để phục vụ cho việc bán hàng của mình.

Phân quyền chia sẻ dữ liệu trên phần mềm CRM
Gom nhóm người dùng

Tương tác dễ dàng theo nhóm người dùng

Tính năng nhóm người dùng cho phép bạn gom nhóm những người dùng có vai trò khác nhau, cùng cấp hoặc không cùng cấp thành một nhóm người dùng để phục vụ cho việc tương tác trong công việc, phân công công việc, phân chia dữ liệu hay gửi thông báo đồng thời

Gom nhóm người dùng trên phần mềm CRM
Gom nhóm người dùng

Tương tác dễ dàng theo nhóm người dùng

Tính năng nhóm người dùng cho phép bạn gom nhóm những người dùng có vai trò khác nhau, cùng cấp hoặc không cùng cấp thành một nhóm người dùng để phục vụ cho việc tương tác trong công việc, phân công công việc, phân chia dữ liệu hay gửi thông báo đồng thời

Gom nhóm người dùng trên phần mềm CRM
Hồ sơ phân quyền mẫu trên phần mềm CRM
Hồ sơ phân quyền mẫu

Giảm thiểu tối đa thời gian phân quyền

Bên cạnh việc phân quyền trực tiếp cho từng vai trò thì đối với những vai trò có cùng cấu trúc phân quyền giống nhau thì bạn có thể tạo một hồ sơ phân quyền mẫu và dùng mẫu đã tạo để phân quyền cho những vai trò tương đương. Điều này giúp cho việc phân quyền trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho việc thay đổi quyền chung cho các vai trò sau này

Hồ sơ phân quyền mẫu

Giảm thiểu tối đa thời gian phân quyền

Bên cạnh việc phân quyền trực tiếp cho từng vai trò thì đối với những vai trò có cùng cấu trúc phân quyền giống nhau thì bạn có thể tạo một hồ sơ phân quyền mẫu và dùng mẫu đã tạo để phân quyền cho những vai trò tương đương. Điều này giúp cho việc phân quyền trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho việc thay đổi quyền chung cho các vai trò sau này

Hồ sơ phân quyền mẫu trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản trị và cấu hình phần mềm
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp Website / Landing page
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản trị và cấu hình phần mềm
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp Website / Landing page
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu